تست جدید

تست این این تست است.

با استفاده از این text editor می توان متن های زیادی ساخت.

مثلا می توان بولد کرد.

سایز را تغییر داد

رنگ را هم تغییر داد.