پرسش و پاسخ متداول

مدت زمان تامپون چند روز است؟

مدت زمان گچ چند روز است؟

مدت زمان کشیدن بخیه چند روز است؟

مدت زمان چسب چند روز است؟

از چند روز بعد از عمل می توان ورزش کرد؟